Ouder(s)/verzorger(s) die vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind kunnen terecht bij PPOA. Ook kinderen die zelf vragen hebben, zijn welkom. PPOA helpt u verder met vragen over:

  • Gedrag (bijvoorbeeld met betrekking tot: angst, boosheid, somberheid, teruggetrokkenheid, driftbuien, moeite met aangaan en onderhouden van sociale relaties, zelfbeeld).
  • Leren (bijvoorbeeld lees- en spellingsproblemen, dyslexie, dyscalculie, rekenproblemen, werkhoudings- en concentratieproblemen, intelligentieniveau, hoogbegaafdheid);
  • School (bijvoorbeeld schoolvorderingen, versnellen/verrijken/compacten, doublure, voortgezet onderwijsniveau, schoolkeuze);
  • Opvoeden (bijvoorbeeld eet- en slaapproblemen, angsten, driftbuien),

PPOA verzorgt ook individuele training/begeleiding voor jongeren (bijvoorbeeld met ADHD) op het gebied van leren plannen en organiseren op het voortgezet onderwijs.

Daarnaast zijn gesprekken in het kader van psycho-educatie mogelijk; extra uitleg en ondersteuning op het gebied van de omgang met kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of dyslexie. Bijvoorbeeld wat dit betekent voor uw kind, in het bijzonder in de thuissituatie, en hoe u uw kind het beste kunt begeleiden?

Contactpersoon Saskia Cloosterman

In het eerste gesprek proberen we uw vraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. In overleg met u en afhankelijk van uw vraag en situatie wordt daarna bekeken wat de verdere stappen kunnen zijn:

  • Eén of meerdere gesprek(ken) met u en/of uw kind;
  • Psychodiagnostisch onderzoek naar bijvoorbeeld intelligentie, zelfbeeld, persoonlijkheid of schoolvorderingen. Daarna worden de onderzoeksresultaten met u besproken en krijgt u praktische adviezen voor thuis en op school. U ontvangt altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek.
  • Kortdurende behandeling, bijvoorbeeld (oplossingsgerichte) gesprekken, cognitieve gedragstherapie, protocollaire behandelingen, ouderbegeleiding;
  • Gerichte verwijzing naar remedial teaching, fysiotherapie, huisarts, psychiater en/of andere hulpverlenende instanties, uiteraard na zorgvuldig overleg.