Artikel 1. Algemeen

 1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de pedagoog/psycholoog en cliënt dan wel opdrachtgever tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en voor goedkeuring zijn voorgelegd aan PPOA.
 3. Opdrachtgever is de gezaghebbende ouder(s) inclusief gescheiden ouder(s) van jongeren tot 16 jaar of de school/het bestuur.

Artikel 2. Opdrachten

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De pedagoog/psycholoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO/NIP uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de pedagoog/psycholoog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de pedagoog/psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de pedagoog/psycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de pedagoog/psycholoog zijn verstrekt, heeft de pedagoog/psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 4. De pedagoog/psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de pedagoog/psycholoog kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Betaling

 1. PPOA heeft een contract gesloten met de Gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed wordt door de gemeente. Voor diagnostiek, zorg en behandelingen die niet kan worden vergoed door de gemeente hanteert PPOA een uurtarief van € 90,-. U wordt verwacht de nota binnen twee weken te voldoen. Voor zorg aangevraagd door scholen geldt een betalingstermijn van drie weken. Bij het uitblijven van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.
 2. Wij begrijpen dat een afspraak soms moet worden afgezegd. Wij gaan ervan uit dat u ons dat meteen laat weten. Tot 24 uur van tevoren brengen wij u geen kosten in rekening.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid cliëntgegevens

 1. Alle informatie voortvloeiende uit onderzoeks- en behandeltrajecten of anderszins valt onder het beroepsgeheim van de onderzoeker/behandelaar, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 2. Bij noodzakelijk overleg met derden buiten PPOA zal eerst toestemming van ouders en kind (indien ouder dan 12 jaar) worden gevraagd.
 3. PPOA bouwt zowel een papieren als ook een digitaal dossier op in de loop van het onderzoek en/of behandeling. Het (vertrouwelijke) dossier is eigendom van PPOA en wordt bewaard voor een periode van vijftien jaar na afsluiting van een traject.
 4. De cliënt heeft het recht het dossier in te zien en/of een kopie te maken.

Artikel 6. Inhoud rapportage

 1. De gegevens in de rapportage, waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doen gezien de doelstelling van de rapportage, worden door de pedagoog/psycholoog gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Dit geldt niet voor de bevindingen en conclusies, deze behoren tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog/pedagoog.

Artikel 7. Kwaliteitsbeheer en klachtenregeling

 1. PPOA werkt conform de eisen van de beroepsverenigingen voor Psychologen en Orthopedagogen; NIP en NVO.
 2. PPOA beschikt over een klachtenprocedure (zie kopje).
 3. Een klacht ontslaat de cliënt/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.